Chemoterapeutikum na liečbu a prevenciu kokcidiózy hydiny, moriek, králikov a bažantov, pasteurelózy a salmonelózy hydiny

Zloženie: Sulfaclozinum natricum 300 mg v 1 g prípravku. Pomocná látka: Sacharóza. Popis prípravku: Prášok na perorálny roztok. Jemný nažltlý prášok. Cieľový druh: Hydina, morky, králiky a bažanty. Indikácia : Kokcidióza hydiny,moriek, bažantov a králikov, spôsobená hlavne druhmi: E acervulina, E.necatrix, E.maxima, E.tenella a E.brunetti, salmonelózy a pasteurelózy hydiny. Veľkosť balenia:10 g, 20 g, 50 g, 250 g a 1kg. Kontraindikácia: Zmeny funkcie obličiek s retenciou vody, poruchy pečeňového parenchýmu a granulocytopénia. Nežiadúce účinky: Pri dodržaní terapeutickej dávky nie sú známe. Spôsob a cesta podania lieku: Spôsob podania: Perorálne v pitnej vode alebo zmiešať o krmiva.(Po zmiešaní do krmiva je liek určený len na individuálne podanie). Dávkovanie:Všeobecná dávka je 1-2 g na liter pitnej vody alebo 2 kg/ t krmiva. Pri miernej infekcii kokcidiózy 1 g lieku na liter pitnej vody. Kokcidióza spôsobená druhmi E.tenella a E.necatrix si vyžaduje dávku 1,5-2,0 g na liter pitnej vody, resp. 2 kg na tonu kŕmnej zmesi. Aplikačná schéma pri kokcidióze hydiny, moriek, bažantov: Pri liečebno-ochrannom podaní a miernej infekcii: 1 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní s opakovaním,len čo sa objavia prvé príznaky ochorenia. Liečebne: 1 g lieku na liter pitnej vody na 1.,3.,5.,7. a 9. deň, alebo 1 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní, potom 2 dni prestávka a opäť aplikovať počas 3 dní. Silné infekcie E.tenella a E.necatrix a zmiešané infekcie: 1,5 g - 2,0 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní, potom prestávka 2-3 dni a opäť aplikácia 1,5-2,0 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní.Na farmách, kde sa kokcidióza často vyskytuje sa používa 3 dňová liečebno-ochranná aplikácia vo veku 3-5 týždňov. U nosníc sa vykonáva dodatočne ošetrenie pred začiatkom znášky. Kokcidióza králikov: Pri priemernej spotrebe krmiva 60 g na 1 kg ž.hm., t.zn. 2 g lieku na liter pitnej vody počas 3 dní, potom 2 dni medikáciu vynechať a znova 3 dni aplikovať .Liečbu je možné opakovať alebo predĺžiť na viac ako 6 týždňov bez rizika. Salmonelóza hydiny, moriek a bažantov: 1-2 g lieku na liter pitnej vody minimálne počas 5 dní. Pokyny pre správne podanie: Medikovanú vodu podávať denne čerstvú. Po zmiešaní do krmiva ihneď spotrebovať .Po zamiešaní do krmiva je liek určený len na individuálne podanie. Pred použitím si pozorne prečítajte písomnú informáciu. Ochranná lehota: Mäso 15 dní. Nepodávať nosniciam, kde sú vajcia určené na ľudský konzum. Osobitné upozornenia: V období liečby nesmú mať zvieratá prístup k inej než medikovanej vode. Pri vysokých teplotách (okolo 36 °C a viac) sa môže dávka lieku znížiť, pretože zvieratá pijú väčšie množstvo vody. Hnoj medikovaných zvierat je pred aplikáciou na poľnohospodársku pôdu potrebné skladovať minimálne počas 3 mesiacov. Počas kompostovania a skladovania hnoja je potrebné zamedziť presakovaniu vodných výluhov z hnoja do spodných a povrchových vôd. U ľudí precitlivelých na sulfonamidy môže dochádzať pri kožnom, očnom alebo inhalačnom kontakte s liekom k iritácii, prípadne alergickej reakcii. Pri kontakte s pokožkou je potrebné postihnuté miesto umyť vodou a mydlom. Pri kontakte s okom je potrebné vyplachovať vodou počas 15 minút. Pri inhalácii je potrebné postihnutú osobu vyviesť na čerstvý vzduch. Osobitné podmienky na uchovávanie: Uchovávať pri teplote do 25 °C, v suchu,chrániť pred svetlom.Uchovávať v pôvodnom obale. Čas použiteľnosti: Čas použiteľnosti veterinárneho lieku zabaleného v pôvodnom obale je 5 rokov. Každý nepoužitý veterinárny liek alebo odpadové materiály z neho musia byť zlikvidované v súlade s platnými predpismi. Uchovávať mimo dosahu a dohľadu detí. Len pre zvieratá. Len na predpis veterinárneho lekára.